برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سر نخوردن اتومبیل ها چه اقداماتی صورت می گیرد؟در این باره اطلاعات جمع آوری و نتیجه را به کلاس ارائه کنید؟

پاسخ :
۱)در مسیرهای برفی مخلوطی از شن، ماسه و نمک می ریزند.
۲)از زنجیر چرخ استفاده می کنند.
۳)از لاستیک های آج دار استفاده می کنند.