طرح درس

طرح درس

لیست طرح درس های سایت معلم سایت را در زیر بصورت دسته بندی می توانید ببینید . این طرح درس ها توسط گروه معلم سایت و سایت علمی و پژوهشی آسمان بر اساس استاندارهای طرح درس روزانه و سالان آموزش و پرورش تدوین شده است .روی هر طرح درسی که خواستید کلیک کنید و قبل از اینکه فایل ورد آن را خرید کنید می توانید فایل پی دی اف هر طرح درس را به صورت کامل ببنید و با رضایت خاطر طرح درس مورد نظر خود را تهیه کنید:

اول ابتدایی :

فارسی اول :

7 – طرح درس فارسی اول ابتدایی درس نگاره 3

8 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه ج

9 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی درس نشانه (ﺧ .خ)

10 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی درس نشانه ر

58 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره 1 به خانه ما خوش آمدی

59 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره 2 بچه ها آماده

60 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره 3 ىک و دو و سه، راه مدرسه

61 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی براساس برنامه درسی ملی نگاره چهار به مدرسه رسیدیم

62 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره پنج از کلاس ماچه خبر

63 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره شش بازی بازی تماشا

64 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن

65 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هشت چه دنیای قشنگی

66 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره نه مسجد

67 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره ده عید نوروز

68 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه آ

69 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه د

70 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه اَ ـَ

71 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه مـ م

72 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه ( سـ س )

73 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه ( او و )

74 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه (تـ ت)

75 – طرح درس نشانه ر فارسی اول ابتدایی

76 – طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه نـ ن

77 – طرح درس نشانه ( ایـ یـ ی ای) فارسی اول ابتدایی

78 – طرح درس نشانه (ز) فارسی اول ابتدایی

79 – طرح درس نشانه ( اِ ِ ـه ه ) فارسی اول ابتدایی

80 – طرح درس نشانه (شـ ش) فارسی اول ابتدایی

81 – طرح درس نشانه (یـ ی) فارسی اول ابتدایی

82- طرح درس فارسی اول ابتدایی نشانه ( اُ ـُ )

84 و 83 – طرح درس نشانه نشانه (کـ ک) فارسی اول ابتدایی

85 – طرح درس نشانه و فارسی اول ابتدایی

86- طرح درس نشانه (پـ ‌پ) فارسی اول ابتدایی

87 و 242 – طرح درس نشانه نشانه ( گـ گ ) فارسی اول ابتدایی

88- طرح درس نشانه ( فـ ف ) فارسی اول ابتدایی

90 – طرح درس نشانه ( قـ ق ) فارسی اول ابتدایی

91- طرح درس نشانه ( لـ ل) فارسی اول ابتدایی

92 – طرح درس نشانه ( جـ ج ) فارسی اول ابتدایی

94 – طرح درس نشانه هـ ـهـ ـه ه فارسی اول ابتدایی

95 – طرح درس نشانه ( چـ چ ) فارسی اول ابتدایی

93 – طرح درس نشانه ( اُ) استثناء فارسی اول ابتدایی

96 – طرح درس نشانه نشانه ( ژ ) فارسی اول ابتدایی

97 – طرح درس نشانه ( خوا استثناء ) فارسی اول ابتدایی

98 – طرح درس نشانه تشدید فارسی اول ابتدایی

99 – طرح درس نشانه ( صـ ص) فارسی اول ابتدایی

100 – طرح درس نشانه ( ذ) فارسی اول ابتدایی

101 – طرح درس نشانه (ع) فارسی اول ابتدایی

102 – طرح درس نشانه (ثـ ث) فارسی اول ابتدایی

103 – طرح درس نشانه ( حـ ح) فارسی اول ابتدایی

104 – طرح درس نشانه ( ضـ ض) فارسی اول ابتدایی

105- طرح درس نشانه ( طا) فارسی اول ابتدایی

106 – طرح درس نشانه ( غ) فارسی اول ابتدایی

107 – طرح درس نشانه ( ظ) فارسی اول ابتدایی

133 – طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس ایران آباد

134 – طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس فداکاران

87 و 242 – طرح درس نشانه نشانه ( گـ گ ) فارسی اول ابتدایی

 

ریاضی اول :

11 – طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی آموزش عدد 8

12 – طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس خط باز و بسته

13 – طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس حروف نویسی اعداد

14 – طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس تفریق

108 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم 1

109 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم دو

110 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم سوم

111 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم چهار

112 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم پنج

113 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم شش

114 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم هفت

115 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم هشت

116 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم نه

117 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم ده

118 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم یازده

119 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم دوازده

120 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم سیزده

121 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم چهارده

122- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم پانزده

123- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم شانزده

124- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم هفده جمع های چندتایی

125- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم هجده الگوی عددی و هندسی

126 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم نوزده اشنایی با مضرب های ده تایی

127- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست جدول ارزش مکانی

128- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست و یک

129- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست و دو

130- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست و سه

131 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست و پنج

132- طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم بیست و چهار

علوم اول :

5 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس آهن ربا

137- طرح درس علوم اول ابتدایی درس سلام به من نگاه کن

138 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس طرح درس دنیای جانوران

139 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس طرح درس دنیای جانوران

140 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس طرح درس دنیای گیاهان

141 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس زمین خانه خاکی ما

143 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس به من نگاه کن

146 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس طرح درس دنیای گیاهان

147 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما

148- طرح درس علوم اول ابتدایی درس چه می خواهم بسازم

149- طرح درس علوم اول ابتدایی درس در اطراف ما هوا وجود دارد

150- طرح درس علوم اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم

142- طرح درس علوم اول ابتدایی درس زنگ علوم

144 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس سالم باش، شاداب باش

145 – طرح درس علوم اول ابتدایی درس دنیای جانوران

151- طرح درس علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

153- طرح درس علوم اول ابتدایی درس از گذشته تا آینده

210 – طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی

طرح درس قرآن اول :

211 – طرح درس سالانه قرآن پایه اول ابتدایی

دوم ابتدایی :

علوم ابتدایی :

154- طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس تقارن

فارسی دوم :

159 – طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی

هدیه های آسمانی دوم :

161 – طرح درس وضو میگیرم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

181 – طرح درس سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

202 – طرح درس پرندگان چه می گویند هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

246 – طرح درس اهل بیت پیامبر هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

قرآن دوم ابتدایی  :

182 – طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

طرح درس هنر دوم :

247 – طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی

سوم ابتدایی :

3 – طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی درس یاد آوری تنوین

علوم سوم  :

136 – طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

مطالعات اجتماعی سوم :

165 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم درس خانه ها باهم تفاوت دارند

169 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس مقررات خانه ما

172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها

173 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده

174 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چرا باید همکاری کنیم؟

175 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟

176 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خرید و فروش در محله

177 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس درست مصرف کنیم

179- طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی

183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

طرح درس چهارم  :

160 – طرح درس با موضوع ارزش علم فارسی پایه چهارم ابتدایی

طرح درس علوم چهارم :

204 – طرح درس سالانه علوم چهارم ابتدایی

213 – طرح درس علوم تجربی چهارم ابتدایی درس سنگ ها

طرح درس قرآن چهارم  :

207 – طرح درس سالانه قرآن چهارم ابتدایی

طرح درس پنجم ابتدایی :

طرح درس های علوم اجتماعی پنجم :

1 – طرح درس جغرافی پنجم ابتدایی درس همسایه های ایران

189 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند

216 – طرح درس بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

217 – طرح درس من با دیگران ارتباط برقرار می کنم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

218 – طرح درس جمعیت ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

219- طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

220- طرح درس احساسات ما مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

221- طرح درس همدلی با دیگران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

222- طرح درس کشور ما چگونه اداره می شود مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

223- طرح درس منابع آب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

224- طرح درس نواحی صنعتی ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

طرح درس فارسی پنجم :

233- طرح درس فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی

234 – طراحی آموزشی درس سرود ملی کتاب فارسی پنجم

 

طرح درس علوم پنجم :

2 – طرح درس روزانه علوم پنجم ابتدایی درس تغییرات مواد

4 – طرح درس روزانه علوم پنجم درس ماشین ها

158 – طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس حرکات بدن

235 – طرح درس تجزیه نور علوم پنجم ابتدایی

236 – طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس حرکت بدن ( ماهیچه )

249 – طرح درس سالانه علوم پنجم ابتدایی

250 – طرح درس اندام های حسی علوم پنجم ابتدایی

طرح درس ریاضی پنجم :

237 – طرح درس جمع اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

238 – طرح درس جمع اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

239 – طرح درس کسرهای مساوی ریاضی پنجم ابتدایی

240 – طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم ابتدایی

 

هدیه های آسمانی پنجم :

157 – طرح درس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس یک جهان جشن

168- طرح درس مال مردم درس هدیه های آسمانی پنجم

225- طرح درس رنگین کمان جمعه هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

226- طرح درس از نوزاد بپرس هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

227- طرح درس بانویی که یک سوره به نام اوست هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

228- طرح درس تنها او هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

229- طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

230- طرح درس دو نامه هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

231- طرح درس کوچک های بزرگ هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

232- طرح درس گل صد برگ هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

طرح درس قرآن پنجم :

193 – طرح درس قرآن پنجم ابتدایی بر اساس برنامه ملی سوره نحل

طرح درس ششم  :

هنر ششم  :

162 – طرح درس هنر پایه ششم ابتدایی طراحی از سر حیوانات

فارسی ششم :

163 – طرح درس پنجره های شناخت کتاب فارسی ششم ابتدایی

هدیه های آسمانی  ششم :

164 – طرح درس احکام سفر کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

206 – طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی

244 – طرح درس دوران غیبت هدیه های آسمان ششم ابتدایی

 

مطالعات اجتماعی ششم :

178 – طرح درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس دریا نعمت خداوندی

205 – طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم

241 و 270 – طرح درس استعمار مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

علوم ششم :

180 – طرح درس علوم ششم ابتدایی درس سالم بمانیم

195 – طرح درس علوم ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست

203 – طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی

245 – طرح درس سفر به اعماق زمین علوم ششم ابتدایی

طرح درس چند پایه :

194 – طرح درس چند پایه درس اشکال هندسی ریاضی پایه دوم هنر پایه سوم راضی پایه چهارم

214 – طراحی آموزشی در کلاس های چند پایه اول تا ششم درس پول

215 – طرح درس چند پایه اول دوم سوم ششم

طرح درس علوم هفتم  :

190 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین

طرح درس ریاضی هفتم :

185 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس جذر و ریشه

186- طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی

187 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس توان

188 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی عبارت های توان دار

طرح درس های پیام آسمانی هفتم  :

6 – طرح درس روزانه پیام های آسمانی هفتم درس عبور آسان

طرح درس فارسی هفتم  :

200 – طرح درس ادبیات فارسی هفتم درس آزادگی بر اساس برنامه سند ملی

طرح درس فارسی هشتم :

201 – طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها

پیام های آسمانی هشتم  :

156 – طرح درس روزانه پیام های آسمان هشتم درس ما مسلمانان

مطالعات اجتماعی هشتم  :

198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون

199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر

طرح درس تفکر و سبک زندگی هشتم  :

209 – طرح درس روزانه درس تفکر و سبک زندگی هشتم درس آرزو

طرح درس دین و زندگی :

197 – طرح درس دین و زندگی درس در پناه ایمان

دین و زندگی هم :

135 – طرح درس روزانه دین و زندگی دهم درس پر پرواز

عربی هشتم  :

155- طرح درس روزانه درس عربی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس اهمیه الغه العربیه

191 – طرح درس عربی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس اهمی اللغه العربیه

طرح درس علوم نهم :

192 – طرح درس علوم نهم بر اساس برنامه سند ملی درس رفتار اتم ها با یکدیگر

طرح درس تربیت بدنی :

170 – طرح درس روزانه تربیت بدنی ابتدایی مهارت طناب جفت جلو وعقب

243 – طرح درس تربیت بدنی پایه پنجم و ششم درس آموزش فوتبال

248 – طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی درس مهارت پرتاب کردن

طرح درس تاریخ شناسی :

208 – طرح درس روزانه تاریخ شناسی پیش دانشگاهی