نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ پاسخ :  1  خودروهایی که زاویه ی شیشه ی جلوی آن ها بیش تر باشد. 2 وقتی که بدنه ی خودرو صاف و یکنواخت باشد. 3 انتهای خودرو دراز و کشیده باشد( ماشین مسابقه)همچنین بر اجسام آئرودینامیک و اجسامی که در جریان عبور از مولکولهای هوا عرض کمتری دارند […]