طرح درس تاریخ معاصر شاخصه های حکومت و سیاست مذهبی و فرهنگی رضاشاه 2000 تومان

طرح درس تاریخ معاصر شاخصه های حکومت و سیاست مذهبی و فرهنگی رضاشاه

معرفی طرح درس : طرح درس طرح درس تاریخ معاصر شاخصه های حکومت و سیاست مذهبی و فرهنگی رضاشاه  نام کتاب درسی: تاریخ معاصر   پایه تحصیلی: سوم دبیرستان موضوع  درس: شاخصه های حکومت و سیاست مذهبی و [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه تاریخ معاصر ایران آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه 2000 تومان

طرح درس روزانه تاریخ معاصر ایران آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه تاریخ معاصر ایران آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه  نام کتاب درسی: تاریخ معاصر ایران   موضوع درس: آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه [...]

مشاهده و خرید