طرح درس حسابداری وجوه نقد و دفاتر قانونی درس تهیه دفتر روزنامه و کل و معین و تراز آزمایشی 2000 تومان

طرح درس حسابداری وجوه نقد و دفاتر قانونی درس تهیه دفتر روزنامه و کل و معین و تراز آزمایشی

معرفی  :  طرح درس حسابداری وجوه نقد و دفاتر قانونی درس تهیه دفتر روزنامه و کل و معین و تراز آزمایشی  اهداف : آشنایی با دفتر روزنامه و کل ومعین و تراز آزمایشی    کلی آشنایی دفتر روزنامه و کل ومعین [...]

مشاهده و خرید