طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال 2000 تومان

طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال  نام کتاب درسی: ریاضی          تحصیلی:  هشتم             موضوع   درس: بررسی حالت های ممکن احتمال اهداف : احتمال یا اندازه [...]

مشاهده و خرید