طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین 2000 تومان

طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین  نام کتاب درسی: زمین شناسی              پایه :  سوم تجربی         درس :  شناخت ساختمان درونی زمین  اهداف : 1-دانش [...]

مشاهده و خرید