طرح درس ملی قرآن هفتم درس چهارم 2000 تومان

طرح درس ملی قرآن هفتم درس چهارم

معرفی : طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت مقطع قرآن هفتم متوسطه درس چهارم طرح درس روزانه     کتاب قران           پایه هفتم              درس : درس چهارم اهداف کلی: اهداف و پیامدها [...]

مشاهده و خرید