طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:وزیران کاردان شهرهای آباد  اهداف : 1- با [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس: مدینه شهر پیامبر  اهداف : 1- مفهوم تاریخ هجری شمسی [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:  بازسازی ویرانه ها  اهداف : 1- با تغییر روش زندگی [...]

مشاهده و خرید