طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس کودکی بر آب 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس کودکی بر آب

معرفی طرح درس : طرح درس و طراحی اموزشی روزانه درس کودکی بر آب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی  نام کتاب درسی:  هدیه های آسمانی                   پایه :  چهارم              درس :کودکی بر آب  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

معرفی  : طرح درس روزانه درس یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی  نام کتاب درسی:  هدیه های آسمانی                   پایه :  چهارم              درس :یک نماز و ده رکوع  اهداف : سه مورد [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس مساجد مسلمانان 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس مساجد مسلمانان

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس مساجد مسلمانان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی  نام کتاب درسی:  هدیه های آسمانی                   پایه :  چهارم              درس :مساجد مسلمانان  اهداف : 2-اهداف [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس آقای بهاری 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس آقای بهاری

معرفی :  طرح درس روزانه درس آقای بهاری هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی  نام کتاب درسی:  هدیه های آسمانی                   پایه :  چهارم              درس :  آقای بهاری  اهداف : هدف کلی: آشنایی با [...]

مشاهده و خرید