طرح درس روزانه کار و فناوری هشتم درس پود مان امور اداری و مالی (نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس روزانه کار و فناوری هشتم درس پود مان امور اداری و مالی (نمونه دوم )

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه کار و فناوری هشتم درس پود مان امور اداری و مالی (نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هشتم موضوع درس:پودمان  امور اداری و مالی ( نمونه دوم ) [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان امور اداری و مالی 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان امور اداری و مالی

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان امور اداری و مالی  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هشتم موضوع درس:پودمان  امور اداری و مالی اهداف : راهبر موضوعی اصلی : [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت )

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هشتم موضوع درس:پودمان صنایع دستی (بافت )  اهداف : دانش آموزان با [...]

مشاهده و خرید