طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس:کار با چوب ( نمونه دوم ) اهداف :   صنایع چوبی ، [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :   طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: کسب و کار (نمونه سوم )  اهداف : کسب و کار ، [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :  طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس :   طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: کسب و کار (نمونه دوم )  اهداف : 1-      با [...]

مشاهده و خرید