289 – چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم. 2000 تومان

289 – چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس [...]

مشاهده و خرید
270 – چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟ 2000 تومان

270 – چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش [...]

مشاهده و خرید
262 – چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را  به درس هنر برطرف کنم 2000 تومان

262 – چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را به درس هنر برطرف کنم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را  به درس هنر برطرف کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را  به درس هنر برطرف کنم – فایل [...]

مشاهده و خرید