280 – چگونه توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای را در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت ایجاد نمایم؟ 2000 تومان

280 – چگونه توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای را در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت ایجاد نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای را در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت ایجاد نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای [...]

مشاهده و خرید
255 – چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟ 2000 تومان

255 – چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با [...]

مشاهده و خرید
244 – چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم ؟ 2000 تومان

244 – چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم ؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
242 – چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم ؟ 2000 تومان

242 – چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر [...]

مشاهده و خرید
241 – چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟ 2000 تومان

241 – چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط [...]

مشاهده و خرید