317 – چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . 2000 تومان

317 – چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
210 – چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟ 2000 تومان

210 – چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که [...]

مشاهده و خرید