86 – چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ 2000 تومان

86 – چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش [...]

مشاهده و خرید
85 – چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ 2000 تومان

85 – چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید
84 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ 2000 تومان

84 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید