254 – چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم . 2000 تومان

254 – چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان [...]

مشاهده و خرید
228 – چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟ 2000 تومان

228 – چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز [...]

مشاهده و خرید