437 – چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم . 2000 تومان

437 – چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات یادگیری آنها را افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با تقویت روحیه همکاری دانش آموزان در درس ادبیات [...]

مشاهده و خرید
317 – چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . 2000 تومان

317 – چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه دهم را در درس فنون ادبی برطرف سازم . – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید