310 – چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم. 2000 تومان

310 – چگونه توانستم سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را در دانش آموزان پایه دهم ارتقا بخشم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  سطح فراگیری تاریخ (1) ایران و جهان باستان را [...]

مشاهده و خرید
298 – چگونه توانستم  با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ  را دردانش آموزان تقویت نمایم . 2000 تومان

298 – چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ را دردانش آموزان تقویت نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ را دردانش آموزان تقویت نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با راهکارهای عملی ، ایجاد انگیزه [...]

مشاهده و خرید