291 – چگونه توانستم علاقه مندی به یادگیری درس زیست شناسی را ،در دانش آموزان افزایش دهم. 2000 تومان

291 – چگونه توانستم علاقه مندی به یادگیری درس زیست شناسی را ،در دانش آموزان افزایش دهم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم علاقه مندی به یادگیری درس زیست شناسی را ،در دانش آموزان افزایش دهم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقه مندی به یادگیری درس زیست شناسی را ،در دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید
217 – چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز  دانش آموزان کلاس … را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم ؟ 2000 تومان

217 – چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس … را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس … را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به کمک [...]

مشاهده و خرید
216 – چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟ 2000 تومان

216 – چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید