464 – چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. 2000 تومان

464 – چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند [...]

مشاهده و خرید
364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ 2000 تومان

364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ 2000 تومان

344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ – [...]

مشاهده و خرید
278 – چگونه توانستم انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  دوره متوسطه را در دانش آموزان فعال نمایم 2000 تومان

278 – چگونه توانستم انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی دوره متوسطه را در دانش آموزان فعال نمایم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  دوره متوسطه را در دانش آموزان فعال نمایم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  دوره [...]

مشاهده و خرید
227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 2000 تومان

227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و [...]

مشاهده و خرید
212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ 2000 تومان

212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ 2000 تومان

38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود [...]

مشاهده و خرید