483 – چگونه توانستم توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت درس علوم افزایش دهم ؟ 2000 تومان

483 – چگونه توانستم توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت درس علوم افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت درس علوم افزایش دهم ؟  موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت درس علوم افزایش دهم ؟  – فایل [...]

مشاهده و خرید
464 – چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. 2000 تومان

464 – چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند [...]

مشاهده و خرید
372 –   چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم . 2000 تومان

372 – چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید
364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ 2000 تومان

364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ 2000 تومان

344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ – [...]

مشاهده و خرید
324 – چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم . 2000 تومان

324 – چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم در درس علوم تقویت کنم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم [...]

مشاهده و خرید
267 – چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟ 2000 تومان

267 – چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین [...]

مشاهده و خرید
227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 2000 تومان

227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و [...]

مشاهده و خرید
212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ 2000 تومان

212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ 2000 تومان

38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود [...]

مشاهده و خرید