170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ 2000 تومان

170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
161 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ 2000 تومان

161 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
152 – چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه …..  را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟ 2000 تومان

152 – چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان [...]

مشاهده و خرید