208 – چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟ 2000 تومان

208 – چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور [...]

مشاهده و خرید
170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ 2000 تومان

170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید