484 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟ 2000 تومان

484 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات [...]

مشاهده و خرید
395 – چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم . 2000 تومان

395 – چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی :  چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات [...]

مشاهده و خرید
382 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم 2000 تومان

382 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید