486 – چگونه توانستم با افزایش روحیه همکاری در دانش آموزان در درس فیزیک یادگیری آنها را افزایش دهم ؟ 2000 تومان

486 – چگونه توانستم با افزایش روحیه همکاری در دانش آموزان در درس فیزیک یادگیری آنها را افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با افزایش روحیه همکاری در دانش آموزان در درس فیزیک یادگیری آنها را افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با افزایش روحیه همکاری در دانش آموزان در درس [...]

مشاهده و خرید
485 – چگونه توانستم با استفاده از تلفن همراه  و شبکه های اجتماعی یادگیری دانش آموزان را در درس فیزیک افزایش دهم ؟ 2000 تومان

485 – چگونه توانستم با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی یادگیری دانش آموزان را در درس فیزیک افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از تلفن همراه  و شبکه های اجتماعی یادگیری دانش آموزان را در درس فیزیک افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از تلفن همراه  و شبکه [...]

مشاهده و خرید
309 – چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم ؟ 2000 تومان

309 – چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در [...]

مشاهده و خرید
284 – چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . 2000 تومان

284 – چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس [...]

مشاهده و خرید