440 – چگونه توانستم تناسب اندام  و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی  روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟ 2000 تومان

440 – چگونه توانستم تناسب اندام و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم تناسب اندام و بهبود ساختار قامتی را با انجام فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب برای دانش آموزم پگاه به ارمغان بیاورم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تناسب [...]

مشاهده و خرید
353 – چگونه توانستم علاقمندی دانش آموزان را به درس تربیت بدنی بیشتر نمایم . 2000 تومان

353 – چگونه توانستم علاقمندی دانش آموزان را به درس تربیت بدنی بیشتر نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقمندی دانش آموزان را به درس تربیت بدنی بیشتر نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقمندی دانش آموزان را به درس تربیت بدنی بیشتر نمایم . – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
304 – چگونه توانستم با کمک روش های مناسب  مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم ؟ 2000 تومان

304 – چگونه توانستم با کمک روش های مناسب مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با کمک روش های مناسب مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با کمک روش های مناسب مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید
246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه [...]

مشاهده و خرید
234 – چگونه توانستم مشکل چاقی امیر محمد را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم؟ 2000 تومان

234 – چگونه توانستم مشکل چاقی امیر محمد را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل چاقی امیر محمد را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل چاقی امیر محمد را با انجام فعالیت های ورزشی و [...]

مشاهده و خرید
174 – چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟ 2000 تومان

174 – چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
134 – چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه …… را برطرف نمایم؟ 2000 تومان

134 – چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه …… را برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه …… را برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه …… را برطرف [...]

مشاهده و خرید
124 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟ 2000 تومان

124 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب [...]

مشاهده و خرید
100 – چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . 2000 تومان

100 – چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
70 – چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . 2000 تومان

70 – چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . [...]

مشاهده و خرید