284 – چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . 2000 تومان

284 – چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس [...]

مشاهده و خرید
281 – چگونه توانستم  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم؟ 2000 تومان

281 – چگونه توانستم به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء [...]

مشاهده و خرید
275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ 2000 تومان

275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید