314 – چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم. 2000 تومان

314 – چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در [...]

مشاهده و خرید
274 – چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . 2000 تومان

274 – چگونه توانستم میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید