251 – چگونه توانستم مشکل تقلب در امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم . 2000 تومان

251 – چگونه توانستم مشکل تقلب در امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل تقلب در امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل تقلب در امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم . – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
210 – چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟ 2000 تومان

210 – چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که [...]

مشاهده و خرید