314 – چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم. 2000 تومان

314 – چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در توسعه پایدار برانگیزانم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم انگیزه هنرجویان رشته حسابداری را بوسیله نقش آنان در [...]

مشاهده و خرید
286 – چگونه می توان دانش آموزان رابه داشتن محیط آموزشی تمیز ترغیب کرد؟ 2000 تومان

286 – چگونه می توان دانش آموزان رابه داشتن محیط آموزشی تمیز ترغیب کرد؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توان دانش آموزان رابه داشتن محیط آموزشی  تمیز ترغیب کرد؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان دانش آموزان رابه داشتن محیط آموزشی  تمیز ترغیب کرد؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
285 –  چگونه توانستم اختلال در یادگیری ضرب را در دانش آموزان پایه سوم برطرف سازم. 2000 تومان

285 – چگونه توانستم اختلال در یادگیری ضرب را در دانش آموزان پایه سوم برطرف سازم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اختلال در یادگیری ضرب را در دانش آموزان پایه سوم برطرف سازم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلال در یادگیری ضرب را در دانش آموزان پایه سوم برطرف سازم. – فایل [...]

مشاهده و خرید
284 – چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . 2000 تومان

284 – چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس [...]

مشاهده و خرید
283 – چگونه توانستم میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته نقشه کشی را افزایش دهم . 2000 تومان

283 – چگونه توانستم میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته نقشه کشی را افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته نقشه کشی را افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته نقشه کشی را افزایش دهم . – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ 2000 تومان

275 – چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تفهیم درس عربی را برای دانش آموزان پایه هفتم افزایش دهم؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
274 – چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . 2000 تومان

274 – چگونه توانستم میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  میزان علاقه هنر جویان را به رشته حسابداری افزایش دهم . – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید