246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

246 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه [...]

مشاهده و خرید
233 – چگونه توانستم شرکت دانش آموزان  را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟ 2000 تومان

233 – چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام [...]

مشاهده و خرید
220 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟ 2000 تومان

220 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید