464 – چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. 2000 تومان

464 – چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم  دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند [...]

مشاهده و خرید
364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ 2000 تومان

364 – چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره تقویت کنم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید