372 –   چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم . 2000 تومان

372 – چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید
324 – چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم . 2000 تومان

324 – چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم در درس علوم تقویت کنم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم روحیه همکاری را بین دانش آموزان کلاس سوم  در درس علوم تقویت کنم [...]

مشاهده و خرید
267 – چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟ 2000 تومان

267 – چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین [...]

مشاهده و خرید