235 – چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم  ؟ 2000 تومان

235 – چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت [...]

مشاهده و خرید