233 – چگونه توانستم شرکت دانش آموزان  را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟ 2000 تومان

233 – چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام [...]

مشاهده و خرید