201 – چگونه توانستم مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس … ابتدایی برطرف کنم؟ 2000 تومان

201 – چگونه توانستم مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس … ابتدایی برطرف کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس … ابتدایی برطرف کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس … ابتدایی برطرف کنم؟ – [...]

مشاهده و خرید
172 – چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در درس انشا تقویت نمایم. 2000 تومان

172 – چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در درس انشا تقویت نمایم.

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در درس انشا تقویت نمایم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در درس انشا تقویت نمایم. – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
83 – چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم 2000 تومان

83 – چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید