411 – چگونه توانستم تاثیرات منفی  شبکه های ماهواره ای و دنیای مجازی را در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول کاهش دهم؟ 2000 تومان

411 – چگونه توانستم تاثیرات منفی شبکه های ماهواره ای و دنیای مجازی را در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول کاهش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم تاثیرات منفی  شبکه های ماهواره ای و دنیای مجازی را در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول کاهش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تاثیرات منفی  شبکه های ماهواره ای [...]

مشاهده و خرید
141 – چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ 2000 تومان

141 – چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید