488 – چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟ 2000 تومان

488 – چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نحوه صحیح وضو گرفتن در دانش آموزان پایه سوم دبستان را تقویت [...]

مشاهده و خرید
478 – چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ 2000 تومان

478 – چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مانع از افت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شوم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
473 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . 2000 تومان

473 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی را شکوفا سازم . – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
469 -چگونه توانستم نمرات دانش آموزان را در درس املا افزایش دهم ؟ 2000 تومان

469 -چگونه توانستم نمرات دانش آموزان را در درس املا افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات دانش آموزان را در درس املا افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نمرات دانش آموزان را در درس املا افزایش دهم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن [...]

مشاهده و خرید
462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. 2000 تومان

462 – چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم.

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی را بهتر کنم. – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
447 – چگونه توانستم پرسش مهر هجدهم رئیس جمهور را به صورت عملی در کلاسم پیاده سازی کنم ؟ 2000 تومان

447 – چگونه توانستم پرسش مهر هجدهم رئیس جمهور را به صورت عملی در کلاسم پیاده سازی کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم پرسش مهر هجدهم رئیس جمهور را به صورت عملی در کلاسم پیاده سازی کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم پرسش مهر هجدهم رئیس جمهور را به صورت عملی در کلاسم پیاده سازی [...]

مشاهده و خرید
442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ 2000 تومان

442 – چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به دانش آموزم که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟ – [...]

مشاهده و خرید
441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم  بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

441 – چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلال یادگیری درس ریاضی را در یکی از دانش آموزان پایه [...]

مشاهده و خرید
369 – توانستم یادگیری ضرب را برای یکی از دانش آموزان کلاس آسان نمایم . 2000 تومان

369 – توانستم یادگیری ضرب را برای یکی از دانش آموزان کلاس آسان نمایم .

معرفی اقدام پژوهی توانستم یادگیری ضرب را برای یکی از دانش آموزان کلاس آسان نمایم . موضوع اقدام پژوهی : توانستم یادگیری ضرب را برای یکی از دانش آموزان کلاس آسان نمایم . – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
145 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم  را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

145 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
144 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟ 2000 تومان

144 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان را به درس ریاضی و جدول ضرب [...]

مشاهده و خرید
139 – چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

139 – چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید