164 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس حرفه و فن تشویق نمایم؟ 2000 تومان

164 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس حرفه و فن تشویق نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس حرفه و فن تشویق نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و [...]

مشاهده و خرید