198 – چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ 2000 تومان

198 – چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
189 – چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (یکتا)  دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟ 2000 تومان

189 – چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (یکتا) دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (یکتا) دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (یکتا) دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین [...]

مشاهده و خرید
185 – چگونه توانستم  همکاران مدرسه  را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

185 – چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در [...]

مشاهده و خرید
153 – چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم را بر طرف کنم؟ 2000 تومان

153 – چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم را بر طرف کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم را بر طرف کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم را بر طرف کنم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
148 – چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟ 2000 تومان

148 – چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم [...]

مشاهده و خرید
146 – چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟ 2000 تومان

146 – چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان مدرسه ی را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان مدرسه ی را جهت شرکت در نماز جماعت [...]

مشاهده و خرید
142 – چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

142 – چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟ [...]

مشاهده و خرید
141 – چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ 2000 تومان

141 – چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟ – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
129 – چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم؟ 2000 تومان

129 – چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی [...]

مشاهده و خرید
114 – چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم . 2000 تومان

114 – چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم .

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم . – فایل [...]

مشاهده و خرید