335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان 2000 تومان

335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب 2000 تومان

329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزکار اول ابتدایی : تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر 2000 تومان

326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه به درس هنر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس  هنر ابتدایی : برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
318 – زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

318 – زنده و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدرس هنر : زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و [...]

مشاهده و خرید
316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – [...]

مشاهده و خرید
309 – کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی 2000 تومان

309 – کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی

309 معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی 2000 تومان

300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و [...]

مشاهده و خرید
299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت 2000 تومان

299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی [...]

مشاهده و خرید