384 – چگونه توانستم با تقویت هوش هیجانی دانش آموزان آنها را به درس زبان انگلیسی علاقمند نمایم . 2000 تومان

384 – چگونه توانستم با تقویت هوش هیجانی دانش آموزان آنها را به درس زبان انگلیسی علاقمند نمایم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با تقویت هوش هیجانی دانش آموزان آنها را به درس زبان انگلیسی علاقمند نمایم . موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با تقویت هوش هیجانی دانش آموزان آنها را به درس زبان [...]

مشاهده و خرید
239 – چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

239 – چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستممهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟ – [...]

مشاهده و خرید
214 – چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه …را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم ؟ 2000 تومان

214 – چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه …را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه …را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با جذاب [...]

مشاهده و خرید
179 – چگونگی توانستم میزان علاقه دانش آموزان پایه هشتم را به درس زبان انگلیسی بیشتر نمایم 2000 تومان

179 – چگونگی توانستم میزان علاقه دانش آموزان پایه هشتم را به درس زبان انگلیسی بیشتر نمایم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی [...]

مشاهده و خرید
76 – افزایش علاقه مندی  دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی 17 شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی 2000 تومان

76 – افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی 17 شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی

معرفی اقدام پژوهی  افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی 17 شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی موضوع اقدام پژوهی : افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه [...]

مشاهده و خرید