484 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟ 2000 تومان

484 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های فعال تدریس افزایش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات [...]

مشاهده و خرید
395 – چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم . 2000 تومان

395 – چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم .

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات اجتماعی را در دانش آموزان افزایش دهم . موضوع اقدام پژوهی :  چگونه توانستم با استفاده ازپرسش شفاهی یادگیری درس مطالعات [...]

مشاهده و خرید
382 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم 2000 تومان

382 – چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان را در درس مطالعات اجتماعی ارتقاء بخشم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
206 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه …آموزشگاه را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟ 2000 تومان

206 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه …آموزشگاه را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان پایه …آموزشگاه را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه …آموزشگاه را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه [...]

مشاهده و خرید