329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب 2000 تومان

329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزکار اول ابتدایی : تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت 2000 تومان

299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی [...]

مشاهده و خرید
258 – از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب 2000 تومان

258 – از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
237 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها 2000 تومان

237 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار اول ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
233 – افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان 2000 تومان

233 – افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار اول ابتدایی : افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت [...]

مشاهده و خرید
232 – بهبود  اختلال یادگیری یکی از دانش آموزان با استفاده از  فناوری اطلاعات 2000 تومان

232 – بهبود اختلال یادگیری یکی از دانش آموزان با استفاده از فناوری اطلاعات

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بهبود  اختلال یادگیری یکی از دانش آموزان با استفاده از  فناوری اطلاعات – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
224 – روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی 2000 تومان

224 – روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
222 – بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان  با راه کارهای مناسب 2000 تومان

222 – بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان با راه کارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان  با راه کارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید