طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین 2000 تومان

طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه زمین شناسی سوم تجربی درس شناخت ساختمان درونی زمین  نام کتاب درسی: زمین شناسی              پایه :  سوم تجربی         درس :  شناخت ساختمان درونی زمین  اهداف : 1-دانش [...]

مشاهده و خرید
794 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری 2000 تومان

794 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری  نام کتاب درسی:  زمین شناسی               پایه :  یازدهم              درس :  منابع معدنی ،زیر بنای [...]

مشاهده و خرید
792 – طرح درس روزانه انسان و محیط زیست یازدهم درس خاک بستر زندگی 2000 تومان

792 – طرح درس روزانه انسان و محیط زیست یازدهم درس خاک بستر زندگی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه انسان و محیط زیست درس خاک بستر زندگی  نام کتاب درسی: انسان و محیط زیست     پایه یازدهم          درس : خاک بستر زندگی اهداف فراگیران پس از پایان درس قادر خواهند بود: [...]

مشاهده و خرید
789 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین 2000 تومان

789 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین  نام کتاب درسی:  زمین شناسی               پایه :  یازدهم              درس :  تکوین زمین و سن زمین اهداف : 1-آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید
602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار 2000 تومان

602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

معرفی طرح درس : طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار  نام کتاب درسی: شیمی پایه تحصیلی: دوازدهم موضوع  درس: فلزها، عنصرهایی شکل [...]

مشاهده و خرید
373 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت 2000 تومان

373 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  دوازدهم           موضوع   درس: شکر نعمت اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از [...]

مشاهده و خرید
372 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم درس کاوه دادخواه 2000 تومان

372 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم درس کاوه دادخواه

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم  درس کاوه دادخواه  نام کتاب درسی: فارسی و نگارش دو         پایه تحصیلی:  یازدهم        موضوع   درس: کاوه دادخواه اهداف : الف : [...]

مشاهده و خرید
364 – طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق 2000 تومان

364 – طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  یازدهم          موضوع   درس: پرورده ی عشق اهداف : الف : قبل از تدریس [...]

مشاهده و خرید
359 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش 2000 تومان

359 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  دوازدهم           موضوع   درس: گذر سیاوش از آتش اهداف :   [...]

مشاهده و خرید