681 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63 2000 تومان

681 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63  اهداف : آشنایی [...]

مشاهده و خرید