602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار 2000 تومان

602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

معرفی طرح درس : طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار  نام کتاب درسی: شیمی پایه تحصیلی: دوازدهم موضوع  درس: فلزها، عنصرهایی شکل [...]

مشاهده و خرید