638 – طرح درس علوم پنجم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نحوه ی ورود هوا به درون گیاهان 2000 تومان

638 – طرح درس علوم پنجم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نحوه ی ورود هوا به درون گیاهان

معرفی طرح درس : طرح درس علوم پنجم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نحوه ی ورود هوا به درون گیاهان  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس:آشنایی دانش آموزان با نحوه ی ورود هوا به [...]

مشاهده و خرید