351 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 1 دهم انسانی درس نوشته های داستان گونه 2000 تومان

351 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 1 دهم انسانی درس نوشته های داستان گونه

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه بر اساس یند ملی کتاب نگارش 1 دهم انسانی درس نوشته های داستان گونه  نام کتاب درسی: نگارش 1          پایه تحصیلی:  دهم اسنانی           موضوع   درس: نوشته های داستان [...]

مشاهده و خرید